+46 (0) 8 518 190 40 info@accumkapital.se

CPS – Capital Preservation Strategy

%

Genomsnittlig årsavkastning *

%

Risk (volatilitet) *

%

Positiva månader *

%

Avkastning juli *

* Avkastning och nyckeltal under perioden januari 2012 till maj 2015 avser den icke fondifierade allokeringsstrategin CPS, vars förvaltning och avgifter i allt väsentligt är identisk med fonden CPS. Avkastning och nyckeltal från juni 2015 avser CPS fondandelsklass A, netto efter samtliga avgifter och exklusive avskiljningen av side-pocket CPS SP, som skedde i februari 2017. Den tidigare allokeringsstrategins resultat utgör inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om fondens framtida resultat. Som investerare kan Du endast investera i fondandelsklass A.

CPS – Capital Preservation Strategy är en absolutavkastande lågriskstrategi vars mål är att generera en avkastning om ca. +4-6% per år oavsett marknadsläge. Tack vare mycket strikta riskmandat och god diversifiering utsätts inte kapitalet för de kraftiga svängningar som kännetecknar många kapitalmarknader. Risken, dvs volatiliteten i portföljen, bör över tid ej överstiga hälften av avkastningen. Stor vikt läggs därför vid att aktivt förvalta CPS med god riskkontroll och låg korrelation mellan såväl portföljens innehav som mellan portföljen och kapitalmarknaderna. I dagens extrema lågräntemiljö tjänar CPS som ett sunt alternativ till traditionell lågriskförvaltning. En viktig hörnsten i portföljsammansättningen är att de ingående innehaven skall kännetecknas av såväl god likviditet som uthålliga konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna (eng: sustainable competitve edge).

CPS investerar i flera tillgångsklasser, bl.a. aktier, räntor, valutor och derivat. I rådande marknadsklimat fokuserar förvaltningen på kassaflödesgenerativa affärsmodeller och majoriteten av innehaven är marknadsneutrala. Förvaltningen är global och utländska innehav valutasäkras normalt sett.

CPS startade i januari 2012 och är sedan 2015 en delfond i en Luxemburgbaserad Sicav-Part II. Fonden är en Alternativ Investeringfond (AIF) som står under tillsyn av CSSF. Fonden är registrerad för distribution i Sverige. Teckning och inlösen av fondandelar sker normalt den 24:e varje månad, eller nästföljande bankdag i Luxemburg.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Att spara i fonder innebär alltid en risk.

Faktablad

Ladda ned

Fondprospekt

Ladda ned

Senaste kurs 2017-07-31:      82,82 (CPS A)

Basvaluta: SEK

Handel: Den 24:e varje månad

Fondtyp: SICAV PART II

Tillsynsmyndighet: CSSF

ISIN CPS A: LU1233310959

Depåbank & Administratör: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Distributör: Swedbank AB (publ)

Revision av fonden: Deloitte Audit S.àr.l

Juridiskt ombud till fonden: Arendt & Medernach S.A.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår website mer information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Vid frågor angående användning av cookies kan du vända dig till: info@accumkapital.se

Stäng